Souhlas se zpracováním osobních údajů GlimCare

„Tímto uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a platnými právními předpisy České republiky svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to mého jména a příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem jejich zařazení a uchování v elektronické databázi pro poskytování obchodních sdělení týkající se nabídky zboží a služeb společnosti GLIM Care s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem 391 18 Choustník, č.p. 12 a společnosti Neoglim s.r.o., IČO: 03197433, se sídlem Mattioliho 3274/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Jsem srozuměn/a s tím, že mi uvedená obchodní sdělení budou poskytována prostřednictvím elektronických prostředků, poštou, telefonicky nebo při osobním jednání v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze společností GLIM Care s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem 391 18 Choustník a  Neoglim s.r.o., se sídlem Mattioliho 3274/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, jakožto správci osobních údajů.

Prohlašuji, že tento souhlas je dobrovolný, že jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Beru na vědomí, že v případě odvolání mého souhlasu budou mé osobní údaje z databáze správce osobních údajů vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na můj případný předchozí souhlas, který jsem udělil/a za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.“

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zeiss

Zpracovávání údajů (např. shromažďování, zpracovávání a přenos údajů) je ve společnosti ZEISS prováděno v souladu se zákonem. Osobní informace potřebné pro vaše obchodní transakce ukládáme a předáváme poskytovatelům služeb, kteří se společnosti ZEISS smluvně zavázali v rozsahu potřebném ke zpracování transakcí.

Oblast působnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetové stránky, domény, platformy sociálních médií a aplikace náležející společnostem korporátní skupiny ZEISS (dále jen ZEISS). Nevztahuje se na internetové stránky společností ZEISS, které např. upravily prohlášení o ochraně osobních údajů a právní poučení z důvodu národní legislativy. Proto se vždy seznamte s příslušnými prohlášeními o ochraně osobních údajů a právními poučeními všech internetových stránek ZEISS, které navštívíte, a programů, které používáte.

V některých případech obsahují internetové stránky společností ZEISS i odkazy na internetové stránky třetích stran, externích firem ZEISS, na něž se tohle prohlášení o ochraně údajů a právní poučení nevztahují.

Obecný standard ochrany údajů

Společnost ZEISS je korporací působící v globálním měřítku prostřednictvím svých mezinárodních, právně nezávislých společností, obchodních procesů, řídících středisek a technických systémů.

Při vaší návštěvě našich internetových stránek může dojít ke shromáždění údajů, které mohou být v některých případech osobní povahy. V tomto prohlášení vás upozorňujeme na to, jaké osobní údaje společnosti ZEISS během vaší návštěvy našich internetových stránek shromažďují a jak s těmito údaji nakládáme.

K ochraně vašich osobních údajů se stavíme s velkou vážností. Vaše osobní údaje shromážděné během návštěvy našich internetových stránek zpracováváme zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Náš přístup k nakládání s osobními údaji se navíc zakládá na principech ochrany údajů EU, které poskytují nejvyšší možnou míru transparentnosti, dodržování práva volby, práv přístupu a přenosu a zákonného zpracování osobních údajů.

Každá firma společnosti ZEISS se řídí právními předpisy na ochraně údajů, které se na ní vztahují. Nakládání s osobními údaji je navíc upraveno směrnicí platnou pro všechny firmy v rámci skupiny ZEISS. Tyto směrnice společnosti ZEISS zajišťují, že vaše údaje budou ze strany firem společnosti ZEISS zpracovány náležitě a v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů. Zároveň jsme naše zaměstnance instruovali, aby se odkazovali na naše pravidla ohledně ochrany údajů a řídili se jimi, kdykoli jsou na kterékoli internetové stránce vyžadovány osobní údaje.

V maximálním možném rozsahu přípustném zákonem a s náležitým ohledem na vaše zákonné zájmy vyloučit přenos či používání osobních údajů můžeme vaši adresu a údaje o úvěrové schopnosti přeposlat nebo si je vyžádat od úvěrových agentur za účelem provedení úvěrových kontrol k objednávkám.

V případě objednávek placených fakturou a nákupů na splátky používáme v jednotlivých případech údaje o adrese spolu s dalšími údaji o úvěrové schopnosti k odhadu rizika platebních prodlení.

Společnost ZEISS a další společnosti skupiny ZEISS svým zákazníkům obecně nabízí možnost platby nezabezpečeními platebními metodami (např. na fakturu, na úvěr). Níže uvádíme nevyčerpávající seznam společností skupiny ZEISS:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Společnosti nabízející svým zákazníkům možnost použití nezabezpečených platebních metod mají oprávněný zájem chránit se před platební neschopností. To je obvykle prováděno prostřednictvím kontroly úvěrové schopnosti zákazníka, než je nabídnuta možnost použití nezabezpečené platební metody. V případě uvěrových kontrol má společnost ZEISS právo o zákazníkovi využívat negativní informace o úvěruschopnosti, které sama shromáždí nebo které jí byly poskytnuty jinou společností skupiny ZEISS.

Společnost ZEISS má také právo převádět negativní zákaznické informace o úvěruschopnosti ostatním společnostem skupiny ZEISS, než tyto ostatní společnosti zákazníkovi poskytnou možnost použití nezabezpečené platební metody.

Mezi informace o úvěruschopnosti patří informace o dlužných platbách a informace, které přímo naznačují, že se u zákazníka vyskytuje riziko prodlení vlastních plateb (např. bankrot, dluhové poradenství, odklady platby kvůli platební neschopnosti). Než společnost ZEISS uloží shromážděné negativní informace o nesplacených platbách pro účely převedení těchto informací jiným společnostem skupiny ZEISS, zákazník obdrží oznámení o pravděpodobném přeposlání těchto informací. Společnost ZEISS má také právo ostatním společnostem skupiny ZEISS převádět informace o mimořádně atypických objednávkách (např. souběžné objednání několika položek se stejnou adresou doručení pomocí různých uživatelských účtů) a využívat informace o mimořádně atypických objednávkách, které obdržela od ostatních společností skupiny ZEISS. Takovéto počínání má zabránit výskytu platebních prodlení a naše zákazníky má chránit před použitím jejich identit k podvodným účelům.

Společnost ZEISS dále může shromažďovat a zpracovávat adresy a informace o objednávkách pro své vlastní marketingové účely. To například znamená, že společnost ZEISS může porovnávat e-mailové adresy shromážděné v průběhu zpracování objednávek s e-mailovými seznamy společnosti Facebook Ireland Limited pro účely zobrazení personalizovaných reklam vlastníkovi dané adresy. Společnost Facebook Ireland Limited však e-mailovou adresu nesmí použít k žádnému jinému účelu než k porovnání s vlastním seznamem adres. Informace jsou třetím stranám zasílány k reklamním účelům pouze v případech, když je to zákonně přípustné.

Upozornění

K používání, zpracovávání a přenosu svých osobních informací se můžete kdykoli ohradit prostřednictvím neformálního psaného dopisu adresovaného společnosti ZEISS nebo prostřednictvím e-mailu (otevřít  odstupovací formulář). Po přijetí vašeho nesouhlasu příslušné informace přestaneme používat, zpracovávat a přenášet pro jiné účely, než pro provedení objednávek a úkonů, které jste si vyžádali. Také vám přestaneme posílat reklamu a propagační materiály.

Odhalení nebo námitka:
Chtěli byste vědět, které z vašich osobních údajů společnost ZEISS zpracovává? Chtěli byste vznést námitku k používání svých osobních údajů? Podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a odstavce 34 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů z roku 2017 máte na tento požadavek zákonné právo a my vám rádi vyhovíme.

Vyžádat informace

Shromažďování, zpracovávání a přenos osobních informací

Společnost ZEISS vám chce poskytnout co možná nejvíce kontroly nad vašimi osobními údaji. Přístup na internetové stránky ZEISS je obvykle možný bez nutnosti zadání jakýchkoli osobních údajů.

V některých oblastech internetových stránek společnosti ZEISS však budete požádáni o uvedení osobních údajů za účelem přizpůsobení stránek vašim potřebám a udržení si kontaktu s vámi. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou považovány za důvěrné a jsou uloženy a zpracovávány výhradně v rozsahu našeho vzájemného vztahu. Vaše osobní údaje nebudou přeposílány, zveřejňovány ani jinak zpřístupňovány třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího schválení.

V rámci našeho poskytování služeb však vaše údaje mohou být za jistých okolností předávány třetím stranám, které jsme do zpracování objednávek zahrnuli, např. obchodním partnerům či poskytovatelům IT služeb. Při předávání osobních údajů těmto třetím stranám se omezujeme na údaje nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb a zaručujeme, že toto předávání probíhá v souladu s nároky kladenými na bezpečnost údajů. Společnosti ZEISS budou vaše osobní údaje předávat jen těm třetím stranám, které se zavázaly k ochraně údajů a zpracování vašich údajů v souladu s příslušnými zákony.

Společnost ZEISS může být nucena odhalit vaše údaje a související informace na základě soudního nebo úředního příkazu. Stejně tak si vyhrazujeme právo na použití vašich údajů za účelem uplatňování či hájení právních nároků.

V případě převzetí či fúze s jinou společností může být nezbytné zveřejnit či předat vaše údaje skutečným či potenciálním kupujícím. Společnost ZEISS bude v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší stupeň ochrany údajů a bude se řídit zákonnými ustanoveními.

Práva dotčených osob

Máte právo kdykoli požádat o informace týkající se osobních údajů, které zpracováváme. Ke zpracovávání těchto informací také můžete podat námitku, případně požádat o omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních informací, opravu osobních informací nebo vymazání osobních informací. Upozorňujeme, že společnost ZEISS může vaše osobní údaje vymazat pouze v případě, že neexistují žádná zákonná ustanovení, která vyžadují ukládání těchto informací, nebo v případě, že právo společnosti ZEISS uchovávat tyto informace není nadřazené vašemu právu na jejich vymazání. Dále upozorňujeme, že jakmile požádáte o vymazání svých informací nebo o částečné či plné omezení jejich zpracovávání, nebudete moci dále využívat služeb společnosti ZEISS, ani částečně, ani plně, protože k tomuto je nutné používání vašich osobních informací.

Pokud jsou vaše osobní informace používány společností ZEISS, protože jste souhlasili s jejich používáním nebo protože je to požadováno pro plnění smlouvy, kterou jste se společností ZEISS uzavřeli, můžete si vyžádat kopii informací, které jste společnosti ZEISS zpřístupnili. Svůj požadavek zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu. Nezapomeňte uvést, o kterých údajích či činnostech zpracování informace požadujete, v jakém formátu byste si dané informace přáli obdržet a zda takovéto informace mají být odeslány vám nebo jinému příjemci. Společnost ZEISS vaši žádost pečlivě přezkoumá a informuje vás o nejlepším způsobu realizace.

Nesdílení svých osobních údajů s dalšími si můžete u společnosti ZEISS vyžádat také v následujících případech:

 • Pokud tvrdíte, že osobní informace držené společností ZEISS nejsou pravdivé (zpracovávání informací však v tomto případě bude omezeno pouze po dobu potřebnou pro ověření přesnosti dotyčných informací společností ZEISS).
 • Pokud neexistuje žádný právní základ pro zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS a pokud požádáte společnost ZEISS, aby se zpracováváním vašich informací přestala.
 • Pokud společnost ZEISS již nepotřebuje vaše osobní informace, ale vy tvrdíte, že společnost ZEISS musí tyto informace uchovávat, aby bylo možné vznášet nebo uplatňovat právní nároky nebo aby bylo možné bránit nároky třetích stran.
 • Pokud vznesete námitku ke zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS (na základě legitimního zájmu společnosti ZEISS) po dobu potřebnou pro ověření, zda zájem společnosti ZEISS na zpracovávání vašich osobních informací je nadřazený nebo zda existuje zákonný požadavek na uchovávání těchto informací.

Otevřít formulář

Osobní údaje dětí:
Společnost ZEISS úmyslně neshromažďuje ani nezpracovává osobní informace dětí mladších 16 let, případně jak vyžadují místní zákony, s výjimkou internetových stránek určených konkrétně pro děti. Společnost ZEISS na těchto webových stránkách dodržuje veškeré platné zákony na ochranu osobních údajů.

Dodržování předpisů

Společnost ZEISS a její produkty, služby a technologie podléhají nařízením o vývozu různých zemí, včetně členských států Evropské unie a Spojených států. Berete na vědomí, že společnost ZEISS je v souladu s platnými nařízeními o vývozu, obchodními sankcemi a embargy nucena podniknout kroky, aby zabránila společnostem, organizacím a stranám uvedeným v seznamu sankcí v pořizování konkrétních produktů, technologií a služeb přes internetové stránky ZEISS nebo distribuční kanály kontrolované společností ZEISS. Mezi tato opatření může spadat:

 • automatické porovnání uživatelských registračních údajů popsaných v tomto prohlášení a dalších informací souvisejících s identitou uživatele s platným seznamem sankcí;
 • pravidelné nebo opakované porovnávání těchto informací, protože seznamy sankcí bývají aktualizovány nebo protože uživatel aktualizuje své informace;
 • blokování přístupu k službám a systémům společnosti ZEISS, pokud je uživatel nalezen v příslušném seznamu sankcí;
 • navazování kontaktu s uživatelem v případě, že jsou jeho či její informace nalezeny v seznamu sankcí, za účelem ověření jeho či její identity.

Berete také na vědomí, že informace potřebné pro provedení činností v souladu s vaším rozhodnutím o zpracovávání či používání vašich údajů nebo rozhodnutím přijímat marketingové či propagační materiály od společnosti ZEISS (bez ohledu na zemi, ve které se příslušná společnost ZEISS nachází, a zda jste poskytli svůj výslovný souhlas nebo námitku k příjmu marketingových a propagačních materiálů) mohou být společnostmi skupiny ZEISS uchovávány a vzájemně vyměňovány v míře požadované zákonem.

Oprávněný zájem společnosti ZEISS

Každá z položek uvedených níže představuje případ, kdy má společnost ZEISS oprávněný zájem na zpracovávání a používání vašich osobních informací. Pokud se zpracováváním a používáním svých informací společností ZEISS těmito způsoby nesouhlasíte, můžete k nim podat námitku.

Otevřít formulář

Průzkumy a dotazníky
Společnost ZEISS vás může požádat o účast na zákaznickém průzkumu. Dotazníky používané v těchto průzkumech jsou navrženy tak, aby na otázky bylo možné odpovědět bez poskytnutí osobních údajů. Jakékoli osobní údaje poskytnuté v rámci dotazníku či průzkumu však společnost ZEISS může použít ke zlepšení svých produktů a služeb.

Tvorba anonymizovaných datových záznamů
Společnost ZEISS může anonymizovat osobní údaje, kterých se týká toto prohlášení o ochraně osobních údajů, za účelem tvorby anonymizovaných datových záznamů, jež mohou být použity ke zlepšení produktů a služeb společnosti ZEISS a také produktů a služeb přidružených společností.

Záznam telefonických rozhovorů a konverzací na chatu pro účely zlepšování kvality služeb
Společnost ZEISS může nahrávat telefonické konverzace a konverzace na chatu (poté, co jste o této skutečnosti byli informováni v průběhu telefonické konverzace a před zahájením nahrávání) pro účely zlepšování kvality svých služeb.

Informovat vás o aktualizacích a získat zpětnou vazbu
V rámci vašeho zákaznického vztahu se společností ZEISS vás společnost ZEISS může informovat v rozsahu povoleném zákonem o svých produktech a službách (např. webináře, semináře a události), které jsou svou povahou podobné produktům a službám ZEISS, které jste si již zakoupili nebo které používáte, případně o přímo souvisejících produktech a službách. Společnost ZEISS vás navíc může kontaktovat za účelem získání zpětné vazby k produktům, službám, seminářům, webinářům nebo událostem, které jste si zakoupili nebo je navštívili, a to za účelem zlepšení daných produktů, služeb, webinářů, seminářů nebo událostí.

Informace o zabezpečení údajů

Společnost ZEISS si je vědoma toho, jak důležité je, aby informace, které nám poskytujete, byly zpracovávány diskrétně a aby byly chráněny. Bezpečnost údajů na našich internetových stránkách je pro nás tou nejvyšší prioritou. Vynaložili jsme proto velké úsilí pro zajištění účinnosti našich on-line bezpečnostních opatření. Základní datové přenosy na internetových stránkách ZEISS jsou z tohoto důvodu zašifrované. Společnost ZEISS usiluje o průběžnou aktualizaci své šifrovací technologie v souladu s technickým pokrokem, aby mohla zajistit důvěrné zacházení s údaji, které jste nám přes internet zaslali.

V technicky možné míře, například k měření využití a efektivity internetové stránky, a rovněž k autentizaci a zjednodušení navigace, používáme různé technologie včetně souborů „cookies“. Soubor cookie je datová položka, kterou internetová stránka zasílá vašemu prohlížeči. Takový soubor je uložen ve vašem systému a použit k jeho identifikaci (viz soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika).

Během návštěvy našich internetových stránek jsou IP adresy návštěvníků zachyceny na našich internetových stránkách pro účely analýzy poruch, pro správu internetové stránky a pro zjišťování demografických informací. IP adresy a další údaje, jež jste nám na této internetové stránce či jiným požadovaným způsobem poskytli, dále využíváme i proto, abychom zjistili, které z našich internetových stránek jsou navštěvovány a jaká témata návštěvníky zajímají.